Hem ~ Om Lärkesholms gods ~ Skogsbruket ~

Miljöinvestering Lärkesholm

Miljöinvestering Lärkesholm

Stiftelsen har erhållit EU-stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden ”Skogens miljövärden”. Stödet avser två områden vid Spångavägens anslutning till gamla väg 108. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla  biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar genom att främja utvecklingen av ädellövskog med ek och bok med inslag av rönn, lönn och björk. Det skall också på vissa ställen skapas gläntor med brynvegetation inne i området.

Områdena är tidigare inägomark till godset. Efter hävdens upphörande har marken delvis vuxit igen. Åtgärderna avser selektiv avverkning/ringbarkning för att minska negativ konkurrens kring de vidkroniga ekarna och gynna nästa generation ek samt att röja igenväxningsvegetation i gläntorna och avverka träd som skadar en fd iskällare.

Karta miljöinvestering

 

 

 

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.