Hem ~ Om Lärkesholms gods ~

Skogsbruket

Skogsbruket

Målsättningen med skogsbruket är i första hand att skapa ekonomiska förutsättningar för stiftelsen att uppfylla sina åtaganden enligt det reglemente som styr hela stiftelsens verksamhet. Inkomsterna från skogsbruket är de helt dominerande.
Enligt senaste sammanställningen över stiftelsens markinnehav framgår att av den totala arealen på 2459 ha utgörs 2281 ha av produktiv skogsmark. Cirka 2020 ha finns i Lärkesholm och resten dels i Ljungaskog söder om Örkelljunga och dels i Killeröd norr om Förslöv.
Enligt 1946 års skogsbruksplan – som var den första som omfattade hela Lärkesholm var den totala markarealen 1584 ha och den produktiva skogsmarken 1052 ha. På dessa 1052 ha fanns totalt 111 800 skogskubikmeter (m3sk) eller 106 m3sk/ha. Då var tallen det dominerande trädslaget med 39133 m3sk medan granskogen utgjorde 35799 m3sk. År 1909 fanns det knappa 2000 m3sk gran. Granen kom aldrig naturligt till Lärkesholm och de första planteringarna skedde sannolikt i slutet av 1800-talet. Idag, enligt den senaste skogsbruksplanen från 2017, är granen det helt dominerande trädslaget i stiftelsens skogar med 75 % av den totala virkesvolymen som uppgår till 456249 m3sk. eller 200 m3sk/ha. Den årliga tillväxten i stiftelsens skogar uppgår till ungefär 20000 m3sk och den normala avverkningen är beräknad till 15000 m3sk. Granen svarar för 80% av tillväxten och svarar ur ekonomisk synpunkt för en ännu större del av stiftelsens inkomster från skogsbruket. Stiftelsens skogar har under årens lopp drabbats av ett flertal stormfällningar. Värst skada åstadkom stormarna Gudrun (8 januari 2005) och Per (14 januari 2007). Vid dessa två stormar fälldes sammanlagt 100000 m3sk skog – huvudsakligen gran – på stiftelsens marker. En konsekvens av detta blev – utöver 300 ha kalhyggen, att tillväxten i skogarna sjönk med 25 %, men tillväxttakten är nu återhämtad.

skogsbruk-2

Att stiftelsens skogsmarksinnehav har ökat med mer än 1000 ha sedan 1946 har flera orsaker. Dels har det skett ett tillköp av främst skogsmark, dels har en hel del dålig jordbruksmark genom planteringar omvandlats till högproduktiv skogsmark. Under årens lopp har också en del torvmark omvandlats från impediment till produktiv skogsmark både genom dikningar och som en naturlig  sakta framskridande igenväxning av försumpade marker.

Von Reiserska stiftelsen skogar ingår i Södra skogs  gruppcertifikat för FSC® (logolicens FSC-C014930) och PEFC™  (logolicens PEFC/05-22-11).
SÖDRA har genom förvaltningsavtal det direkta ansvaret för skötseln av stiftelsens skogar och ansvarar även för all virkesförsäljning.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.